Kulturminner fra fortiden med inn i fremtiden

Hør sangen om DS Hestmanden fra konsert :

http://ttt.skoletjenesten.no/en-sang-for-hestmanden/

 

Kristiansand kommune foretok i 1990 en registrering av byens eldre bebyggelse og kulturlandskap. Materialet ble presentert i Kulturminneplanen av 1991.

Planen har vært retningsgivende for senere planlegging. Med planen fulgte en epilog med oppfordring om også å registrere kulturminner knyttet til samferdsel, industri og forsvar m.m.

Som en oppfølging av dette oppnevnte formannskapet i mars 2007 følgende kulturminnekomité: Harald Sødal (leder), Birte Simonsen (nestleder), Tore Austad, Beryl Simonsen, Mette Aanensen, Henrik Langfeldt. Helge Solli ble oppnevnt som komiteens sekretær.

Deres mandat var: 1. Gjennomgang av kulturminnevernplanen fra 1991, med tanke på komplettering. 2. Kartfeste andre viktige kulturminner, tematisk og geografisk, supplert med en kort beskrivelse. 3. Utarbeide en ”utvidet” kulturminneplan for politisk behandling. 4. Arrangere temamøte i formannskap/bystyre. 5. Framlegge sluttrapport for bystyret.

Dette arbeidet er nå utført. Det foreligger i dag 2 600 kartlagte registreringer med kilder og litteraturhenvisninger. Mange av lokalitetene er fotografert. Normann Liene og Erik Peersen har stått for registrering og systematisering. Byens historielag og andre lokale kilder har i tillegg gitt verdifulle innspill til dette arbeidet.

MMF Kulturminner fra fortiden med inn i fremtiden